Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Το Athens Pride ως υποστηρικτικός φορέας του  προγράμματος «Καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση» που σχεδίασε και θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τις οργανώσεις «ΟΛΚΕ» (βασικός φορέας υλοποίησης) «Θετική Φωνή» και «Thessaloniki Pride» ανακοινώνει την  προκήρυξη πέντε θέσεων εργασίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 5/10/2015. (Οι θέσεις εργασίας αφορούν στο παραπάνω πρόγραμμα και όχι στο Athens Pride)

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού «Αλληλεγγύη – Solidarity Now».


 

Πιο συγκεκριμένα:

 

«Πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι οργανώσεις «ΟΛΚΕ» ως φορέας υλοποίησης και οι «Θετική Φωνή», «Athens Pride», και «Thessaloniki Pride» ως εταίροι, προκηρύσσουν, με την οικονομική υποστήριξη του οργανισμού «Αλληλεγγύη – Solidarity Now», δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων πλήρους απασχόλησης, μία (1) θέση αναπληρωματικού/ής Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης, μία (1) θέση Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης Έργου και μία (1) θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας για το έργο «Πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση» (Program for Combating Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity: Prevention and Interventions).

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο υποέργα και ενέχει δύο διαστάσεις:

1. την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ΛΟΑΤ νέους, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς τους, και την παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσης. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται γραμμή τηλεφωνικής δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και παρέμβασης στην κρίση.
2. την καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και την εξοικείωση της ευρύτερης κοινωνίας με την εικόνα, τις ανάγκες, και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων μέσα από την πρώτη εθνικής εμβέλειας καμπάνια με βασική στόχευση την ανάδειξη της αγάπης και της συντροφικότητας στα ομόφυλα ζευγάρια. Η καμπάνια έχει δύο διαστάσεις: την παραγωγή και δημοσίευση τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και την οργάνωση εκδηλώσεων με τη μορφή της ανοιχτής συζήτησης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι εργαζόμενοι/ες θα έρθουν σε επαφή με άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σωματικών και νοητικών ικανοτήτων. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη και θεωρείται εκ προοιμίου δεδομένη η αποδοχή από όσους/όσες αποφασίσουν να δοκιμαστούν στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής προσωπικού, των βασικών αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός της διαφορετικότητας σε κάθε έκφρασή της.

Διάρκεια έργου: 8 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού την 30/04/2016 με δυνατότητα παράτασης.

Παρακαλούμε όπως στείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δύο (2) συστατικές επιστολές και συνοδευτική επιστολή στο [email protected] μέχρι τις 5/10/2015 και ώρα 24.00, σημειώνοντας στον τίτλο του email τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Παρακαλείσθε να μην συμπεριλάβετε φωτογραφία στο κείμενο του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα ζητηθούν σε περίπτωση επιλογής.

Προσοχή: η υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο του οποίου προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις, τελεί υπό την αίρεση της λήψης της τελικής έγκρισης χρηματοδότησής του από τον οργανισμό «Αλληλεγγύη – Solidarity Now», η οποία αναμένεται το προσεχές διάστημα. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι δημοσιευθείσες προκηρύξεις ακυρώνονται αυτόματα και τόσο οι ανάδοχες οργανώσεις όσο και ο χρηματοδότης, ουδεμία ευθύνη φέρουν ή οικονομική υποχρέωση αναλαμβάνουν έναντι των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα ή σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, έναντι των επιλεγέντων για τις εν λόγω θέσεις.


 

Α) Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων πλήρους απασχόλησης και μία (1) θέση αναπληρωματικού/ης Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης.

Περιγραφή Καθηκόντων:

Οι ψυχολόγοι καλούνται να προβαίνουν σε ψυχολογική εκτίμηση και τηλεφωνική παρέμβαση, όπου απαιτείται. Η παρέμβαση μπορεί να έχει τη μορφή υποστήριξης ή παρέμβασης στην κρίση. Θα αναφέρονται στην/στον επόπτη στις καθορισμένες εποπτείες για θέματα που άπτονται του έργου τους ως ψυχολόγοι, και στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου για διοικητικά και οργανωτικά θέματα.

Αρμοδιότητες:

1. να απαντούν στα τηλέφωνα με αρμοδιότητά την υποστήριξη των περιστατικών που θα απευθύνονται σε αυτήν και την παραπομπή ή τη διασύνδεσή τους με αρμόδιους φορείς, όταν αυτό απαιτείται.
2.1. για τους/τις ψυχολόγους πλήρους απασχόλησης, παρουσία σε βάρδια οκτάωρης διάρκειας, Δευτέρα – Παρασκευή 13:00-21:00.
2.2. για την/τον αναπληρωματικό ψυχολόγο μερικής απασχόλησης, παρουσία σε συγκεκριμένες περιόδους κατά τις οποίες οι συνάδελφοί τους/της πλήρους απασχόλησης, θα απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.
3. η τήρηση αρχείου κλήσεων και η σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς στον υπεύθυνο διαχείρισης προγράμματος.
4. η συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του προγράμματος για τη σύνταξη του καταλόγου επιστημόνων/φορέων ψυχικής υγείας καθώς και άλλων φορέων υποστήριξης που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συνεργαστούν και διαθέτουν γνωστική επάρκεια ώστε να αντιμετωπίσουν σχετικά περιστατικά μέσω παραπομπών.
5. η παρουσία στην αρχική και στις συνεχιζόμενες εκπαιδεύσεις που θα λάβουν χώρα.
6. η παρουσία στις εποπτείες.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Ψυχολογίας
Επαγγελματική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πλαίσιο
Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών (που να πιστοποιείται με αντίστοιχα διπλώματα)
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Άμεση διαθεσιμότητα
Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντίστοιχο αντικείμενο (κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική, κοκ) ή/και μετεκπαίδευση σε ψυχοθεραπεία αναγνωρισμένη από επίσημους επαγγελματικούς συλλόγους.


 

Β) Μία (1) θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου

Περιγραφή θέσης

Η/Ο Υπεύθυνη/ος Διαχείρισης Έργου καλείται να εποπτεύει την πορεία του όλου προγράμματος και την εργασία των υπόλοιπων εργαζομένων και να αναφέρεται στους Επιστημονικούς και Διοικητικούς Υπεύθυνους των Αναδόχων αλλά και του Χρηματοδότη σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί. Παράλληλα, θα είναι υπεύθυνος/η για τη δημοσιότητα του έργου, με παρουσία σε ΜΜΕ.

Αρμοδιότητες:

1. οργάνωση προγράμματος και έλεγχος λειτουργίας της γραμμής,
2. έλεγχος παρουσίας και τήρησης ωραρίου των εργαζομένων,
3. προώθηση του όλου προγράμματος σε ΜΜΕ με συνεντεύξεις, άρθρα, παρουσία σε ραδιοφωνικές, διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές, παρουσίασή του σε εκδηλώσεις και ημερίδες ενώπιον κοινού,
4. συντονισμός των εκπαιδευτικών συναντήσεων,
5. συνεργασία με την/τον υπεύθυνη/ο για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος,
6. συγγραφή αναφορών σε εβδομαδιαία βάση,
7. συγγραφή τελικής έκθεσης πεπραγμένων, αξιολόγησης και οικονομικού απολογισμού εντός τριμήνου από τη λήξη της πιλοτικής φάσης του προγράμματος,
8. παρουσία στην αρχική και τις συνεχιζόμενες εκπαιδεύσεις,

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού
Επαγγελματική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πλαίσιο
Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών (που να πιστοποιείται με αντίστοιχα διπλώματα)
Άνεση στον προφορικό λόγο και την έκθεση στα ΜΜΕ
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Άμεση διαθεσιμότητα

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών


 

Γ) Μία (1) θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας

Περιγραφή θέσης

Η/Ο Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας καλείται να σχεδιάσει το επικοινωνιακό πλάνο του όλου προγράμματος, να συνεργαστεί και να αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου σε ό,τι αφορά στη δημοσιότητα του έργου. Επίσης, καλείται να συνεργάζεται με τους ψυχολόγους για τη δημοσιότητα και τη διασύνδεση με φορείς ψυχικής υγείας.

Αρμοδιότητες:
1. έλεγχος της διάχυσης και της δημοσιότητας του προγράμματος,
2. επαφές με ΜΜΕ με στόχο την προβολή του προγράμματος,
2. συνεργασία με ψυχολόγους για τη σύνταξη καταλόγου επιστημόνων/φορέων ψυχικής υγείας καθώς και άλλων φορέων υποστήριξης που έχουν δηλώσει πρόθεση για συνεργασία και διαθέτουν επάρκεια αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών για παραπομπές,
3. παρουσία στην αρχική και στις συνεχιζόμενες εκπαιδεύσεις,
4. επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς,
5. οργάνωση και συντονισμός των δράσεων δημοσιότητας στην περιφέρεια.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού
Επαγγελματική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πλαίσιο
Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών (που να πιστοποιείται με αντίστοιχα διπλώματα)
Άνεση στον προφορικό λόγο και την έκθεση στα ΜΜΕ
Γνώσεις προώθησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α)
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Δυνατότητα για ταξίδια
Άμεση διαθεσιμότητα

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Μετάβαση στο περιεχόμενο