Διπλωμάτες από 29 χώρες στηρίζουν το Athens Pride 2017

Διπλωμάτες από 29 χώρες στηρίζουν το Athens Pride 2017

Οι διπλωμάτες από τις Πρεσβείες της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Βενεζουέλας, της Βραζιλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασίλειου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, του Μεξικού, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Φινλανδίας, και της Χιλής στην Ελλάδα στηρίζουν και πάλι με τη συμμετοχή τους το Φεστιβάλ και την Παρέλαση Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride που θα λάβει χώρα, το Σαββάτο 10 Ιουνίου 2017.

Εκφράζουμε με χαρά την υποστήριξή μας στο Athens Pride, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος για πρώτη φορά στην Πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά δηλαδή της πόλης της Αθήνας.

Το φετινό σύνθημα του Athens Pride «ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» αναδεικνύει τις δυσκολίες κοινωνικής αποδοχής που αντιμετωπίζουν τα LGBTQI άτομα στην Ελλάδα. Ο όρος “παιδεία” εμπεριέχει, με την ευρύτερη του έννοια, τη σχολική εκπαίδευση, την αγωγή, τη δια βίου μάθηση και τον παιδευτικό πολιτισμό μιας κοινωνίας.

Οι χώρες μας στηρίζουν σαφώς τα δικαιώματα των LGBTQI ατόμων εκφράζοντας έτσι την ευαισθητοποίηση τους για την προώθηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως το Athens Pride, έτσι κι εμείς επιθυμούμε έναν κόσμο, στον οποίο αξίες, όπως η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, θα τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού.

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις Υπερηφάνειας (Pride), συνήθως τον Ιούνιο. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των ανθρώπων.

 

Diplomats from 29 countries support Athens Pride 2017

Diplomats from the Embassies of Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the USA and Venezuela in Greece will once again be expressing their support for the Athens Pride festival and parade on Saturday June 10, 2017 by taking part in the day’s events.

We are delighted to support this year’s Athens Pride, which, for the first time, will take place in Syntagma Square – the very heart of the city.

The theme of this year’s Athens Pride – “It’s Education” – highlights the major impediments to societal acceptance and understanding faced by LGBTQI people in Greece. Education encompasses the totality of personal formation, including schooling, upbringing, lifelong learning, and culture. Our countries strongly support the rights of all LGBTQI people as part of our commitment to universal human rights. Like Athens Pride, we strive for a world which values compassion, solidarity and respect for all regardless of their sexuality or gender identity.

Annual LGBTQI pride events take place around the world, usually in June. Pride events serve to reaffirm the equality and dignity of all people.

 

28 ambassades apportent leur soutien à l’Athens Pride 2017

A l’instar des années précédentes, les ambassades d’Allemagne, d´Argentine, d’Australie, de Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, du Danemark, d’Espagne, d’Estonie, des Etats-Unis, de Finlande, de France, d’Irlande, d’Israël, d’Italie, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, du Mexique, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de Slovénie, de Suède, de Suisse et du Venezuela soutiennent et participeront activement, au festival et au défilé de l’Athens Pride 2017 qui se dérouleront samedi 10 juin 2017 à Athènes.

Nous nous réjouissons que cette nouvelle édition de l’Athens Pride se tienne pour la première fois sur la place Syntagma, au cœur de la capitale grecque.

La thématique de cette année, l’éducation (« it’s education »), vise à sensibiliser aux obstacles que peut rencontrer par la population LGBTQI grecque afin de se faire accepter dans la société. Qu’elle soit scolaire, familiale, culturelle ou tout au long de la vie, l’éducation est un aspect essentiel de la construction d’un individu. Nos pays accordent une grande importance au respect des droits des personnes LGBTQI dans le cadre de notre engagement en faveur de la défense universelle des droits de l’Homme. Tout comme les organisateurs de l’Athens Pride, nous travaillons à l’élaboration d’un monde qui porte des valeurs telles que la compassion, la solidarité et le respect de tout un chacun, quelle que soit son identité de genre ou sexuelle.

Des évènements de soutien aux droits des personnes LGBTI sont organisés dans le monde entier, traditionnellement en juin. Ils sont l’occasion de réaffirmer l’égalité et la dignité de tous les êtres humains.

 

Diplomaten aus 29 Ländern unterstützen den CSD Athen (Athens Pride) 2017

Diplomaten der Botschaften von Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, den USA, Venezuela und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland in Griechenland werden durch Ihre Teilnahme erneut ihre Unterstützung für das Festival und die Parade am Christopher Street Day in Athen (Athens Pride) am Samstag, den 10. Juni 2017 dokumentieren.

Wir freuen uns, den Athens Pride in diesem Jahr zu unterstützen. Dieser wird erstmalig auf dem Syntagma Platz und damit im Herzen der Stadt Athen stattfinden.

Das diesjährige Motto lautet „Es geht um Bildung“ und wirft somit ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten bei der sozialen Akzeptanz, mit der sich LGBTQI Menschen in Griechenland konfrontiert sehen. Bildung erfasst dabei in einem weiteren Verständnis Schulbildung, Erziehung, lebenslanges Lernen und Lernkultur. Unsere Länder stehen eindeutig hinter den Rechten von LGBTQI Menschen und bringen damit ihr Bewusstsein für die Förderung der universellen Menschenrechte zum Ausdruck. Wie Athens Pride, streben auch wir nach einer Welt in der Werte wie Mitmenschlichkeit, Solidarität und Respekt für alle Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung geachtet werden.

Jährlich finden CSDs bzw. Pride Veranstaltungen an vielen Orten weltweit statt, zumeist im Juni. Dies sind Gelegenheiten, die Würde und Gleichheit aller Menschen zu betonen.

 

Diplomatas de 29 países apoiam o Athens Pride 2017

Diplomatas das Embaixadas da Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Irlanda, Israel, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Venezuela na Grécia expressarão novamente seu apoio ao festival e parada “Athens Pride” (“Orgulho de Atenas”) no sábado 10 de junho de 2017 ao tomarem parte nos eventos do dia.

Estamos muito felizes em apoiar o “Athens Pride” deste ano que, pela primeira vez, terá lugar na Praça Sintagma, no coração da cidade.

O tema deste ano do “Athens Pride” – “É a educação” – sublinha os principais empecilhos para a aceitação e compreensão social enfrentadas pelas pessoas LGBTQI na Grécia. A educação compreende a totalidade da formação pessoal, incluindo escolarização, formação familiar, aprendizado ao longo da vida e cultura. Nossos países apoiam os direitos de todas as pessoas LGBTQI como parte de nosso compromisso com os direitos humanos universais. Como o “Athens Pride”, lutamos por um mundo que valorize a compaixão, a solidariedade e o respeito por todos, independentemente de sua sexualidade ou identidade sexual.

Os eventos de orgulho LGBTQI anuais acontecem ao redor do mundo, geralmente em junho. Os eventos de orgulho contribuem para reafirmar a igualdade e dignidade de todas as pessoas.

 

Diplomáticos de 29 países apoyan el Athens Pride 2017

Diplomáticos de las Embajadas de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Venezuela en Grecia expresan nuevamente su apoyo al “Athens Pride” (Orgullo de Atenas), participando en el festival y desfile el próximo el 10 de junio de 2017.

Estamos entusiasmados en apoyar este año el “Athens Pride”, que por primera vez tendrá lugar en la Plaza Syntagma, en el corazón de la ciudad.

El tema del “Athens Pride” este año – “Es la Educación” – resalta los principales obstáculos que enfrentan las personas LGBTQI para su aceptación en la sociedad griega. La educación abarca la totalidad de la formación personal, incluyendo la que se recibe en las instituciones educativas, en el hogar, la formación permanente y la cultura. Nuestros países apoyan activamente el respeto a los derechos de las personas LGBTQI como parte de nuestro compromiso con los derechos humanos universales. Al igual que “Athens Pride”, nos esforzamos por un mundo que valore la empatía, la solidaridad y el respeto a todos, independientemente de su sexualidad o de su identidad de género

Los eventos para celebrar el orgullo LGBTQI, año con año se llevan a cabo en todo el mundo, por lo general en el mes de junio. Estos eventos tienen como objetivo reafirmar la equidad y dignidad de todas las personas.

 

I diplomatici di 29 Paesi sostengono l’Athens Pride 2017

I diplomatici delle Ambasciate di Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti d’America e Venezuela in Grecia ancora una volta esprimono il loro sostegno al festival e alla parata dell’Athens Pride nella data di sabato 10 giugno 2017, partecipando agli eventi del giorno.

Siamo lieti di sostenere l’Athens Pride di quest’anno, che per la prima volta si svolgerà in Piazza Syntagma, proprio nel cuore della città.

Il tema dell’Athens Pride di quest’anno – “It’s Education” – mette in evidenza gli ostacoli maggiori affrontati dalla comunità LGBTQI in Grecia per l’accettazione e la comprensione da parte della società. Il termine “Education” comprende la totalità della formazione personale, compresa la scolarizzazione, l’educazione, l’apprendimento permanente e la cultura. I nostri paesi sostengono fortemente i diritti di tutti i cittadini LGBTQI come parte del nostro impegno nei confronti dei diritti umani universali. Come l’Athens Pride, ci impegniamo per un mondo con valori quali la compassione, la solidarietà e il rispetto per tutti, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere.

Gli eventi annuali del Pride LGBTQI si svolgono in tutto il mondo, solitamente in giugno. Gli eventi del Pride servono a riaffermare l’uguaglianza e la dignità di tutti gli individui.

Μετάβαση στο περιεχόμενο