17 Πρεσβείες υποστηρίζουν το Athens Pride 2016

 

 

Διπλωμάτες από τις εν Ελλάδι πρεσβείες της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Χιλής, της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασίλειου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα στηρίξουν ξανά το Athens Pride και την παρέλαση στις 11 Ιουνίου του 2016, λαμβάνοντας μέρος στην ολοήμερη εκδήλωση .

Το θέμα του φετινού Athens Pride: «Γυναίκα δε γεννιέσαι Γίνεσαι / Άνδρας δε γεννιέσαι Γίνεσαι» εστιάζει ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά / τρανς άτομα. Οι χώρες μας υποστηρίζουν σθεναρά τα δικαιώματα όλων των LGBT ατόμων, ως μέρος της δέσμευσής μας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ετήσιες εκδηλώσεις LGBT Υπερηφάνειας (Pride) λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο, συνήθως τον Ιούνιο. Τα Pride, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOT) τον Μάιο, υπενθυμίζουν και τονίζουν τη βασική αρχή της ισότητας και της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

17 Embassies support Athens Pride 2016

Diplomats support Athens Pride 2016

Diplomats from the Embassies of Australia, Brazil, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, the Netherlands, Norway, Slovenia, Sweden, Switzerland, the UK, and the USA in Greece will once again be expressing their support for the Athens Pride festival and parade on June 11, 2016 by taking part in the day-long event.

The theme of this year’s Athens Pride “Women are Made Not Born/Men are Made Not Born” pays special attention to the challenges transgender people encounter. Our countries strongly support the rights of all LGBT people as part of our commitment to universal human rights.

Annual LGBT pride events take place around the world, usually in June. Pride events, along with the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) in May, serve to reaffirm the equality and dignity of all persons, regardless of their sexual orientation or gender identity.

17 Ambassades appuient la Fierté Athènes 2016

Les diplomates appuient la Fierté Athènes 2016

Les diplomates des ambassades de l’Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande, d’Israël, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis en Grèce expriment à nouveau leur soutien pour le festival et le défilé Fierté Athènes en prenant part aux événements du 11 juin, 2016.

Le thème de Fierté Athènes de cette année, « Les femmes ne sont pas nées, elles le deviennent / Les hommes ne sont pas nés, ils le deviennent », accorde une attention particulière aux défis des personnes transgenres. Nos pays appuient fortement les droits de toutes les personnes LGBT dans le cadre de notre engagement envers les droits de l’homme universels.

Des événements annuels de fierté LGBT ont lieu à travers le monde, normalement en juin. Ces événements de Fierté, ainsi que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT) en mai dernier, servent à réaffirmer l’égalité et la dignité de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou identité de genre.

Ετήσιες εκδηλώσεις LGBT υπερηφάνειας λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο , συνήθως τον Ιούνιο . Εκδηλώσεις υπερηφάνειας , μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας (IDAHOT) το Μάιο, χρησιμεύουν για να επιβεβαιώσουν την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους.

17 Botschaften unterstützen den CSD Athen (Athens Pride) 2016

Diplomaten unterstützen den CSD Athen (Athens Pride) 2016

Diplomaten der Botschaften von Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, den Niederlanden, Norwegen, Slowenien, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den USA in Griechenland werden dieses Jahr durch Ihre Teilnahme an der ganztägigen Veranstaltung erneut ihre Unterstützung für das Festival und die Parade zum Athener CSD (Athens Pride) am 11. Juni 2016 zum Ausdruck bringen.

Das Motto des Athens Pride dieses Jahres „Frauen werden gemacht, nicht als solche geboren / Männer werden gemacht, nicht als solche geboren“ legt ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen, denen Transgender Menschen begegnen. Unsere Länder möchten ihre starke Unterstützung für die Rechte aller LGBT als Teil unseres Engagements für die universellen Menschenrechte zum Ausdruck bringen.

Pride Events bzw. CSD für die Rechte von LGBT finden weltweit jedes Jahr, vor allem im Juni, statt. Diese Veranstaltungen dienen zusammen mit dem Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie (IDAHOT) im Mai dazu, die Gleichheit und Würde aller Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu bekräftigen.

17 Embaixadas apoiam o Athens Pride (Orgulho de Atenas) 2016

DIPLOMATAS APOIAM O ATHENS PRIDE (ORGULHO DE ATENAS) E O TEMA DESTE ANO, SOBRE INCLUSÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO

Diplomatas das Embaixadas da Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovênia, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Israel, Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça na Grécia expressarão novamente seu apoio ao festival e à parada “Athens Pride” (“Orgulho de Atenas”) em 11 de junho de 2016, ao tomar parte no evento, que dura todo o dia.

O tema do “Athens Pride” deste ano “Não se nasce mulher, torna-se mulher / Não se nasce homem, torna-se homem” confere especial atenção aos desafios enfrentados pelos transgêneros. Nossos países apoiam firmemente os direitos de todas pessoas LGBT como parte de nosso compromisso universal com os direitos humanos.

Eventos relacionados ao orgulho LGBT ocorrem ao redor do mundo, geralmente em junho. Os eventos relacionados ao orgulho, assim como o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia (IDAHOT), em maio, servem para reafirmar a igualdade e a dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Μετάβαση στο περιεχόμενο