Δικαιώματα και Διεκδικήσεις της LGBTQI+ κοινότητας – προσβάσιμη μορφή για αναγνώστη οθόνης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο … πρωτοστατεί για τα LGBTI δικαιώματα

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τη φωνή των πολιτών. Απαρτίζεται από 705 Ευρωβουλευτές από τα 27 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εκλέγονται με άμεσες δημοκρατικές εκλογές από τους Ευρωπαίους πολίτες κάθε πέντε χρόνια. Μαζί με το Συμβούλιο των Υπουργών των Κρατών Μελών της ΕΕ, είναι υπεύθυνο για την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών νόμων σε όλους τους τομείς για τους οποίους η Συνθήκη της Ένωσης παρέχει αρμοδιότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραδοσιακά στηρίζει ένθερμα τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και εμπέδωση της αρχής της ισότητας. Έχει πρωτοστατήσει σε πληθώρα θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των LGBTQI+ ατόμων, απαιτώντας – με σχετικά ψηφίσματα της Ολομέλειας του Σώματος – νομοθετικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές για προώθηση πολιτικών και προγραμμάτων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ισότητας.

Στον τομέα των LGBTQI+ δικαιωμάτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ψηφίσματα με τα οποία καταδικάζει τις λεγόμενες θεραπείες μεταστροφής, καθώς επίσης και την παθολογικοποίηση της ταυτότητας των τρανς ατόμων και την επιβολή στείρωσης ή υποχρεωτικής εγχείρησης ως προϋποθέσεις για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης καταδικάσει τις αχρείαστες και βεβιασμένες επεμβάσεις «κανονικοποίησης των γεννητικών οργάνων» που επιβάλλονται σε ιντερσεξ ανήλικα παιδιά. Στον τομέα της εκπαίδευσης το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών που απαντούν στην ανάγκη για αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (bullying) καδιακρίσεων κατά των ΛΟΑTI παιδιών και φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών εκφοβισμού όπως το cyberbullying.

«Η ισότητα είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι ο εαυτός τους και να αγαπάνε όποιον θέλουν» , David Sassoli, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με ψήφισμά του το Φεβρουάριο του 2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα LGBTI άτομα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τα LGBTI άτομα και τις οικογένειές τους και τονίζει τη σημασία της δράσης αυτής σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της επικέντρωσης στα οφέλη της πολυμορφίας για την κοινωνία, αντί της απλής προσπάθειας ένταξης των LGBTI σε μια «κανονικότητα». To Κοινοβούλιο επίσης ζητά όπως όλες οι νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς δράσης της ΕΕ να είναι συμβατές με την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης για τα LGBTI άτομα. Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάγκη διακριτικής μεταχείρισης των περιθωριοποιημένων LGBTI ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης χρηματοδότησής και ειδικών κέντρων υποστήριξης.

Σε άλλα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη προστασίας από κάθε μορφή βίας και διάκρισης για τους/τις LGBTI πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το ΕΚ αναγνωρίζει επίσης πως ακόμα και στις λεγόμενες «ασφαλείς» χώρες, τα LGBTI άτομα μπορεί να είναι θύματα διακρίσεων και βίας και ως αποτέλεσμα να δικαιούνται άσυλο.

Το LGBTI Intergroup του ΕΚ

Πρόκειται για μια διακομματική ομάδα Ευρωβουλευτών από όλο σχεδόν το πολιτικό φάσμα στο ΕΚ που στόχο έχει την προώθηση θεμάτων που αφορούν στα LGBTQI+ άτομα. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία (2014-19), με τη στήριξη του LGBTI Intergroup και τη δουλειά των μελών του, υιοθετήθηκαν από το ΕΚ πάνω από 120 κείμενα με φιλική διατύπωση προς τα LGBTQI+ άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέραν των 50 ψηφισμάτων και άνω των 70 εκθέσεων. 12 ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούσαν ειδικά τα LGBTQI+ άτομα.

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση και τα LGBTQI+ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, αναγνωρίζονται και προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των Συνθηκών που διέπουν την Ένωση, τους νόμους τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υιοθετούν, το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της ΕΕ και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ

Η εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων της LGBTQI+ κοινότητας έχει μια μακρά ιστορική πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πολλά θετικά βήματα έχουν επιτευχθεί, όμως πολλά παραμένουν να γίνουν ακόμα. Σήμερα, για παράδειγμα, απαγορεύονται οι διακρίσεις στην εργασία βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, χάρη σε ένα νόμο της ΕΕ που υιοθετήθηκε το 2000 (Οδηγία 2000/78/ΕΚ).
Εκκρεμεί όμως ακόμα, από το 2008, η υιοθέτηση πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει να απαγορεύσει τις διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού σε άλλους τομείς, όπως η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέλαβε καθήκοντα το 2019, έχει δεσμευτεί να προωθήσει την υιοθέτηση αυτής της Οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει μόνο στους τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα. Αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στις Συνθήκες και μόνο με αναθεώρηση των Συνθηκών μπορεί να διευρυνθούν (ή να μειωθούν). Έτσι, στον τομέα της εκπαίδευσης, ένα πολύ σημαντικό τομέα για την LGBTQI+ κοινότητα, πρέπει να σημειωθεί πως η ΕΕ έχει μόνο υποστηρικτική αρμοδιότητα και πως τα Κράτη Μέλη διατηρούν τη βασική αρμοδιότητα.

Προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+, μπορούν να αξιοποιηθούν για δράσεις και σχέδια που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την εμπέδωση της αρχής της ισότητας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους που είναι οι βασικοί μέτοχοι αυτού του προγράμματος. Ήδη, πάνω από 200 σχέδια έχουν υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη της ΕΕ μέσα στο πλαίσιο του Erasmus+ με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του εκφοβισμού ιδιαίτερα στα σχολεία.

Άλλοι τομείς για τους οποίους η ΕΕ δεν έχει ακόμα αρμοδιότητα αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Να σημειωθεί επίσης πως η Ένωση έχει περιορισμένο εύρος αρμοδιότητας στη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών της ΕΕ σε αυτά τα θέματα που παραμένουν κυρίως στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών. Παρ’ όλ’ αυτά, έστω και έμμεσα, κάποιοι κανόνες υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ.

Για παράδειγμα, το 2018 το Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα διαμονής για τον Αμερικανό σύζυγο ενός Ρουμάνου υπηκόου με τον οποίο είχε συνάψει γάμο στο Βέλγιο κάποια χρόνια πριν να μετοικήσουν στη Ρουμανία. Αν και στη Ρουμανία δεν επιτρέπεται ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, το Δικαστήριο αποφάσισε πως θα ήταν παραβίαση βασικών άρθρων των Συνθηκών (που αφορούν στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας) αν το δικαίωμα διαμονής του συζύγου του Ευρωπαίου πολίτη

 

Τα κατοχυρωμένα LGBTQI+ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνο Συμβίωσης

Το θέμα της αναγνώρισης των ομόφυλων ζευγαριών επανήλθε στο προσκήνιο το 2008 με τους ακτιβιστικούς γάμους της Τήλου, οπου το κράτος αντεπιτέθηκε με αγωγές κηρύσσοντάς τους παράνομους και καταχρηστικούς. Το πρώτο βήμα όμως έγινε μόλις τον Δεκέμβρη του 2015 με την ψήφιση από το Ελληνικό κοινοβούλιο του Συμφώνου Συμβίωσης (Ν. 4356/2015). Πλέον και τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όμως, το σύμφωνο συμβίωσης δεν επιτρέπει τόσο την από κοινού δυνατότητα παιδοθεσίας όσο και την αναγνώριση του/των παιδιών του/της συντρόφου. Δεν αναγνωρίζει στα ομόφυλα ζευγάρια την από κοινού πρόσβαση στις διαδικασίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ δημιουργεί προβλήματα στα ζευγάρια γυναικών, τα οποία -μετά τη σύναψη του συμφώνου- δεν έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αφού αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που βρίσκονται σε ετερόφυλες σχέσεις (γάμος, σύμφωνο ή ελεύθερη συμβίωση) ή σε γυναίκες μόνες.

Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Αναφέρεται στη διαδικασία (N. 4491/2017) με βάση την οποία ένα άτομο μπορεί να τροποποιήσει την ταυτότητα φύλου του στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, αλλά και σε όλα τα επίσημα έγγραφα και μητρώα, χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις ή γνωματεύσεις. Δυστυχώς και παρά τη μεγάλη νίκη σε συμβολικό κυρίως επίπεδο, πρόκειται για έναν νόμο που δημιουργεί αρκετά προβλήματα, αφού δεν προβλέπει μια γρήγορη, εξωδικαστική, διαφανή και προσβάσιμη σε όλα τα άτομα διαδικασία, καταλήγοντας αρκετά χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος. Ο νόμος, επίσης, αφήνει εκτός τα έγγαμα τρανς πρόσωπα, καθώς και τα ανήλικα πρόσωπα κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, η διαδικασία για τα άτομα 15 – 17 ετών παραμένει έντονα ιατρικοποιμένη ενώ δεν μεταβάλλονται τα έγγραφα τυχόν τέκνων ώστε να βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτά των τρανς γονέων τους. Τέλος, ο νόμος δεν κάνει μια πρόβλεψη για τρανς πρόσφυγες και μετανάστες/τριες καθώς και για τα μη δυαδικά και ίντερσεξ πρόσωπα, ενώ υπάρχει κενό προβλέψεων σχετικά με τον χώρο της παιδείας και της ισότιμης πρόσβασης στο χώρο της υγείας.

Ρητορική Μίσους

Τον Σεπτέμβριο του 2014 ψηφίστηκε ο νέος «αντιρατσιστικός» νόμος (Ν. 4285/10.9.2014), ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα στην τιμωρία ατόμων που στρέφονται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, «με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, όταν η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα κατά μίας τέτοιας ομάδας ή μέλους της». Η συγκεκριμένη διάταξη αντικατέστησε το άρθρο 2 του προηγούμενου Ν. 927/1979, το οποίο ποινικοποιούσε οποιαδήποτε «δημόσια» έκφραση μπορεί να προσβάλει πρόσωπα μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους.

Εργασία

Στο πλαίσιο των νομοθετικών ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα από τις διακρίσεις, εντάσσεται κι ο νόμος Ν. 4443/2016, σχετικά με την ίση μεταχείριση στον χώρο της απασχόλησης. Σύμφωνα με αυτόν, απαγορεύονται – μεταξύ άλλων – οι διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας λόγω «σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών». Πρόκειται στην ουσία για τροποποίηση του προηγούμενο νόμου (Ν. 3304/20050), ο οποίος έκανε αναφορά μόνο σε «γενετήσιο προσανατολισμό».

Αναδοχή

Ο νόμος επιτρέπει στα ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να κάνουν εισαγωγή στο μητρώο για τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς και να μπορέσουν, εάν συμφωνήσει ο/η κοινωνικός λειτουργός να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Η αναδοχή μπορεί να φτάσει ως και την ενηλικίωση του (αναδόχου) παιδιού, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προχωρήσει σε παιδοθεσία.

ΟΙ LGBTQI+ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

 

Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου 

ώστε να παρέχεται πλήρης πρόσβαση στον πολιτικό γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμό, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, ώστε να αναγνωρίζεται ισότιμα ως γονέας και ο/η μη βιολογικός γονέας ή ο/η γονέας που δεν έχει καμία νομική σχέση με το παιδί του/της συντρόφου, λόγω παιδοθεσίας και άρση όλων των διακρίσεων σε παιδοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αναδοχή και παρένθετη κυοφορία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου με απλές, δωρεάν και σύντομες διαδικασίες. Άμεση έκδοση εγκυκλίου  που θα διευκρινίζει ότι κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να τίθεται σε άτομα που αναζητούν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν αυτά είναι σε σύμφωνο συμβίωσης με άλλα άτομα ίδιου φύλου.

Αναθεώρηση του Συντάγματος 

ώστε να περιλαμβάνει κοινωνικό φύλο, ταυτότητα και έκφραση φύλου και σεξουαλικό προσανατολισμό σε θέματα διακρίσεων. Κύρωση από την Βουλή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας σε έναν νόμο.

Τροποποίηση της νομοθεσίας

ίσων ευκαιριών και παροχής σε αγαθά και υπηρεσίες (νόμοι 3304/2005 και 3769/2009) ώστε να απαγορεύονται οι διακρίσεις για λόγους ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Σύσταση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τα στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και λοιπών φορέων πάνω στις διακρίσεις που υφίστανται οι LGBTQI+ άνθρωποι στην απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών.

Επέκταση του νόμου(443/2016) σε όλα τα πεδία με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και χαρακτηριστικά φύλου.

Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Ριζική αναθεώρηση του νόμου (N. 4491/2017) σχετικά με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, ώστε να καλύπτει όλα τα κενά και εμπόδια μέσω μιας γρήγορης, διαφανούς και προσβάσιμης διαδικασίας που θα ξεκινάει και θα ολοκληρώνεται εξωδικαστικά και δωρεάν, αποιατρικοποιημένη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων.

Οικογενειακή Βία

Πληρέστερη και ρητή αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των παιδιών που αυτοπροσδιοριζονται ως LGBTQI+. Πρόβλεψη δομής καταγραφής τέτοιων περιστατικών και δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας αστέγων LGBTQI+ παιδιών σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας. Πραγματοποίηση έρευνας πάνω στα θέματα αυτά ώστε να αναδειχθεί η έκταση του προβλήματος και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης στα οποία θα περιλαμβάνονται και θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στη διδακτέα ύλη, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό την καταπολέμηση και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμό (bullying).

Ιntersex άτομα

Άμεση και σαφής απαγόρευση των μη ιατρικά αναγκαίων και κοσμητικών χειρουργικών επεμβάσεων ακρωτηριασμού και ”κανονικοποίησης” των γεννητικών οργάνων των ίντερσεξ βρεφών και ανηλίκων. Απαγόρευση κάθε μη αναστρέψιμης παρέμβασης όπως οι εγχειρήσεις, οι ορμονικές, οι ψυχολογικές και άλλες ιατρικές θεραπείες “κανονικοποίησης”. Παροχή στους γονείς ίντερσεξ βρεφών ικανού χρονικού περιθωρίου, προκειμένου να δηλώσουν το φύλο του παιδιού, χωρίς χρεία των ανωτέρω ιατρικών παρεμβάσεων. Η συγκατάθεση των ίντερσεξ ατόµων στην κατάλληλη ηλικία να καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ιατρική παρέμβαση και ιδίως για τις επεμβάσεις στείρωσης. Δημιουργία μηχανισμού ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, στα πρότυπα της νομοθεσίας της Μάλτας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Κανένας αποκλεισµός ή διάκριση στην πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη

για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας.

Άμεση Κατάργηση του Κανονισμού Αιμοδοσίας

που αποκλείει τους LGBTQI+ ανθρώπους από την αιμοδοσία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου.

Άμεση και σαφής απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής.

Κρατική χρηματοδότηση δομών και υπηρεσιών

όπως η Γραμμή ψυχολογικής στήριξης 11528-Διπλα σου και δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας για άστεγα LGBTQI+ άτομα.

Δηµιουργία δικτύων υποστήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων LGBTQI+ ανθρώπων

και των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργία χώρων απασχόλησης και κοινωνικοποίησης, παροχής νομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης.

Εφαρμογή προσφυγικής πολιτικής χωρίς διακρίσεις

Nοµοθεσία που να αφορά στο καθεστώς πρόσφυγα και στην παροχή ασύλου σε LGBTQI+ ανθρώπους που προέρχονται από χώρες όπου διώκονται ποινικά ή απειλείται η ζωή τους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Η ταυτότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου πρέπει να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου που αιτείται άσυλο και να μην λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη αποκάλυψη της ταυτότητας του/της στη χώρα προέλευσης ή η προγενέστερη οικογενειακή κατάσταση του/της. Συστηματική συνεργαασία με την οργανωμένη LGBTQI+ Κοινότητα.

Προστασία και στήριξη LGBTQI+ ανθρώπων ιδιαίτερα όσων αιτούνται άσυλο και ζουν σε κέντρα κράτησης προσφύγων (hot spots).

Κατάρτιση και ευαισθητοποιηση λειτουργών με καθηκοντα στη διαδικασία ασύλου.

Καθιέρωση / Εφαρμογή κώδικα καλών πρακτικών με παράλληλη διαδικασία ελέγχων και αναφορών

Βία και ρητορική Μίσους

Μηδενική ανοιχή στη βία κατα της LGBTQI+ κοινότητας.

Σαφείς θέσεις και δράσεις της πολιτείας για την εξαλειψη της ρητορικής μίσους απ οοπου κι αν προέρχεται.

Ορθή εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαμορφωση και εφαρμογη κωδικα δεοντολογίας για τα ΜΜΕ.

Φυλακές και LGBTQI+ 

Πρόβλεψη Δομών για καταγγελίες και αντιμετώπιση επιθέσεων, βιασμών, εκφοβισμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων φυλακισμένων ΛΟΑΤΚΙ+ σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας. Ενημέρωση φυλακισμένων σχετικά με ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, δωρεάν παροχή προφυλακτικών και εξέτασης σε όλους/ες που το επιθυμούν.

Σεξεργασία

Αλλαγή πάραυτα της νομοθεσίας 2734/99.Η εργασία στο σεξ είναι εργασία και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Καλύτερες συνθήκες εργασίας, αποστιγματισμός και κοινωνικοποίηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων που εργάζονται στο σεξ.

Πολυσυντροφικές Σχέσεις

Θεσμική αναγνώριση των πολυσυντροφικών σχέσεων και επέκταση του συμφώνου συμβίωσης, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα άτομα που βρίσκονται σε σχέση συμβίωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

Εκπαιδεύσεις – Επιμορφώσεις

Εκπόνηση πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης πάνω σε θέματα φεμινισμού, έμφυλης βίας, φυσικής βιολογικής ποικιλομορφίας σεξισμού και ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινότητας.

Δυνατότητα έγκυρης καταγραφής των καταγγελιών που αφορούν σε κακές ή βίαιες πρακτικές αντιμετώπισης των θυμάτων από τα όργανα απονομής δικαιοσύνης και έννομης τάξης σε συνεργασία πάντα με τις οργανώσεις της κοινότητας.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση των οργάνων απονοµής δικαιοσύνης κι έννοµης τάξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, ώστε να καταγράφονται αμέσως και με σαφήνεια οι επιθέσεις.

Εκπαίδευση

Άμεση έκδοση εγκυκλίου που θα διευκρινίζει στις σχολικές μονάδες πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στα πρότυπα του κειμένου που οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις έχουν ήδη προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάπτυξη ενός ενδελεχούς, επικαιροποιημένου και συμπεριληπτικού και ολιστικού προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διδάσκεται από ειδικά καταρτισμένους/ες εκπαιδευτικούς με σαφή ύλη και σχέδιο διδασκαλίας.

Επικαιροποίηση σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να αποτυπώνεται ο πλούτος των μορφών που μπορεί να πάρει το σύγχρονο οικογενειακό πλαίσιο. Συμπερίληψη θετικών προτύπων για τα LGBTQI+ άτομα, είτε είναι παιδιά, είτε συγγενείς και φιλικά πρόσωπα, είτε οι γονείς τους. Αναφορά σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αρχές και διεθνή standards. ατάργηση της παρωχημένης παθολογιοποιητικής ορολογίας.

Αναδιατύπωση και συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να συμπεριληφθούν οι παραπάνω άξονες. Διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης Επιμορφωτριών/ών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στα ζητήματα καθαυτά και όχι μόνο επί τη βάσει της σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS+ για δράσεις και σχέδια που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων, του σχολικού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους κατά των LGBTQI+ ατόμων.
Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παρόν έντυπο στόχο έχει να αποτυπώσει τα δικαιώματα και της διεκδικήσεις της ελληνικής LGBTQI+ κοινότητας και παράλληλα να ενημέρωσει για τις δράσεις και κατευθυνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα σε σχέση με τα LGBTQI+ ζητήματα.
Η παρούσα έκδοση πραγματοποιηθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Σημειώνεται οτι οι διεκδικήσεις που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συγγραφή του κειμένου που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε από τον Χάρη Κούντουρο, Γραφείο ΕΚ στην Ελλλάδα.

Οι διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συνδιαμορφώθηκαν απο τις οργανωσεις: ATHENS PRIDE, COLOUR YOUTH, ΛΟΑΤ ΑΜΕΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, PROUD SENIORS GREECE, ΣΥΔ.

 

LGBTQI+ οργανώσεις που συμμετείχαν

Athens Pride
www.athenspride.eu

Colour Youth
www.colouryouth.gr

ΛΟΑΤ ΑΜΕΑ
www.loatamea.gr/

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
www.rainbowfamiliesgreece.com/

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αρχική Σελίδα

PROUD SENIORS GREECE
[email protected]

ΣΥΔ
www.tgender.gr

THESSALONIKI PRIDE
www.thessalonikipride.com/

Μετάβαση στο περιεχόμενο